Sikkerhet

Bybanen AS skal drive risikobasert sikkerhetsstyring iht. gjeldende regelverk og etablert god praksis for skinnebaserte systemer. Gjennom bevisst valg av design og tekniske løsninger er målet å kommunisere risikoforhold til brukere og publikum på en tydelig måte, slik at risikofylt atferd kan unngås så langt det er mulig.

Sikkerhetspolitikken ved Bybanen AS bygger på en nullvisjon. Grunnlaget for sikkerhetsarbeidet er at det ikke skal forekomme ulykker som fører til at personer blir drept eller varig skadd på grunn av Bybanens virksomhet. Gjennom et etablert og godt vedlikeholdt sikkerhetsstyringssystem sikres det en kontinuerlig forberdring av sikkerheten.

Bybanen AS har som strategi å drive langsiktig og effektivt vedlikehold for å opprettholde forutsatt nivå på sikkerhet, kvalitet og tilgjengelighet. Preventivt vedlikehold av infrastruktur skal prioriteres i forhold til sikkerhet, støy og komfort. Videre har Bybanen AS tverrfaglig kompetanse tilgjengelig innen kontaktledning, spor og sikringsanlegg. Med dette oppnås egen kontroll over beredskap og vedlikehold av sikkerhets- og driftskritiske funksjoner.

Bybanen AS arbeider systematisk for kontinuerlig forbedring av sikkerheten for å unngå skade på mennesker, miljø og materielle verdier. Bybanen AS sikrer kontinuerlig høye ambisjoner og mål for sikker drift. En viktig forutsetning for den kontunuerlige forbedringen er at det etterstrebes en sikkerhetskultur i organisasjonen, basert på innrapportering av uønskede hendelser, noe som medvirker til læring gjennom erfaring. Bybanen AS har ansvaret for materiell og infrastruktur. Sikkerheten for passasjerene og omgivelsene skapes gjennom et godt samspill mellom de øvrige aktørene som også har et ansvar, som operatørselskapet som kjører og kontrollerer vogner, og Skyss som har ansvar for rutetilbudet.