Personvernerklæring for Bybanen AS

Denne personvernerklæringen forteller hvordan Bybanen AS behandler personopplysninger, hva formålet med behandlingen er og hva som er grunnlaget for den behandlingen vi utfører. I tillegg beskriver vi hvilke rettigheter du har etter personopplysningslovgivningen og hvordan du kan gå frem dersom du ønsker å bruke disse.

1.Bybanens rolle som behandlingsansvarlig
Bybanen AS er behandlingsansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger. Som behandlingsansvarlig har Bybanen AS ansvar for informasjonssikkerhet og skal sikre at alle data blir behandlet på en trygg måte. Behandlingsansvarlig er også ansvarlig for at data er tilgjengelig for de som har rett til innsyn.

2.Behandling av personopplysninger på www.bybanen.no
Webredaktør for vårt nettsted, har det daglige ansvaret for Bybanens behandling av personopplysninger på www.bybanen.no med mindre annet er oppgitt under. Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med henvendelser. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.

3.Databehandlere
Bybanen AS har underleverandører som er databehandlere. Behandling av personopplysninger skjer etter gjeldende lov og forskrift. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.

4.Hvilke personopplysninger samler vi inn og behandler?

4.1 Henvendelser og saksopplysninger
Bybanen AS behandler personopplysninger for å oppfylle selskapets oppgaver.

Det registreres/arkiveres ulike typer personopplysninger i arkiv- og saksbehandlingssystemer. Dette er opplysninger som navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse og annen relevant informasjon som fremgår av henvendelse eller annen dokumentasjon i en sak, f.eks. faktura eller kontrakt. Vi behandler kontaktinformasjon og faktureringsinformasjon fordi det er nødvendig å oppfylle en avtale med deg. Behandling av opplysninger i henvendelser som vi mottar vil bli foretatt på grunnlag av interesseavveining i tilfeller hvor det er nødvendig for å oppfylle selskapets oppgaver. Vi vurderer det slik at denne interessen ikke er uforenelig med hensynet til ditt personvern, jfr.personvernforordningen artikkel 6 nr.1 f). Behandling kan også skje på grunnlag av samtykke. Registrering, lagring og oppbevaring skjer i henhold til arkivlovgivningen.
Ved krav om innsyn utleveres personopplysninger i henhold til offentlighetsloven og forvaltningsloven. Opplysninger som er nødvendig for behandling av klagesaker vil bli utlevert til de ulike klageorgan.

4.2 Rekruttering til nye stillinger
I forbindelse med rekruttering til nye stillinger behandles personopplysninger i CV, søknad, attester og referanser. Behandling av personopplysninger skjer på grunnlag av samtykke.
Registrering, lagring og oppbevaring skjer i henhold til arkivlovgivningen.

4.3 Video fra kamera på Bybanen og holdeplasser
Bybanen AS har av sikkerhetsmessige årsaker satt opp kameraer i sporvogner og på Bybanens
holdeplasser.

Formålet med kameraovervåkingen er å forebygge og oppklare hendelser og ulykker knyttet til
Bybanens virksomhet, samt forebygge og oppklare tyverier og andre straffbare forhold i
bybanevognene eller på holdeplassene, dette av hensyn til både Bybanens virksomhet og
allmenheten. Bybanen AS skal ikke benytte kameraovervåking eller opptak fra denne for formål som
er uforenelige med de ovennevnte formålene.

Kameraovervåkingen krever et behandlingsgrunnlag for å være lovlig etter personvernforordningen
artikkel 6. Bybanen AS vurderer at kameraovervåkingen har behandlingsgrunnlag etter
personvernforordningen artikkel 6 nr.1 bokstav f.

Det vises til redegjørelsen for formålet med kameraovervåkingen ovenfor. Bybanen AS vurderer at
virksomheten har en legitim interesse i å iverksette kameraovervåking og at kameraovervåking er
både egnet og nødvendig for å nå disse formålene. Vi vurderer det slik at denne interessen ikke er
uforenelig med hensynet til ditt personvern.

5.Rettigheter
Dersom du er registrert i ett av Bybanens systemer har du rett på innsyn i egne opplysninger. Du har
også rett til å be om at uriktige, ufullstendige eller opplysninger Bybanen AS ikke har adgang til å
behandle, blir rettet, slettet eller supplert. I samsvar med personvernlovgivningen kan du også kreve
at vår behandling av dine personopplysninger begrenses, dersom vilkårene for dette etter
personvernlovgivningen er oppfylt. Dersom behandlingen begrenses, vil dine personopplysninger kun
lagres. Dette gjelder imidlertid ikke dersom du til tross for begrensning har samtykket til en annen
form for behandling, eller slik viderebehandling kan skje med et annet behandlingsgrunnlag
(eksempelvis for å forfølge et rettskrav). Dersom vi behandler personopplysninger om deg basert på
samtykke eller for å gjennomføre en avtale, og personopplysningene behandles automatisk, kan du
be oss om å utlevere personopplysningene til deg eller til en tredjepart i et strukturert, alminnelig
anvendt og maskinleselig format.

Dersom du ønsker å gjøre en av dine rettigheter gjeldende, kan du ta kontakt med oss via kontaktskjema