Støyende arbeid i regi av Bybanen AS

Pågående arbeid – Bybanen:

 

24.11.2021 til 02.12.2021 – Hele banen

Bybanen vil utføre nødvendig vedlikehold på skinner nattestid langs hele linjen. Skinner skal slipes og slipemaskiner vil forflytte seg langs banen under hele perioden. Dette arbeidet vil medføre noe støy, 

Dette arbeid som vil pågå på natten i perioder mellom klokken 21:00-06:00. Slipingen forflytter seg gjennom arbeidstiden, med omtrent en times intervaller. Støyen er derfor ikke konstant i et område, men forbigående og av nokså kort varighet.

Innbyggere vil få tilsendt støyvarsel på SMS. Det vil for dette arbeidet ikke bli tilbudt alternativ oppholdssted. 

Hvorfor gjør vi dette?

Arbeidsperioder langs bybanelinjen på nattestid benyttes til å utføre nødvendig vedlikehold og oppgradering på bybaneinfrastruktur. Da utføres oppgaver som ikke kan utføres mens ruteproduksjonen foregår. Skinnesliping på jernbanen er en viktig del av vedlikeholdet som Bybanen AS gjennomfører, for å sikre vognens gode løpeegenskaper og banens teknisk funksjonalitet. Skinnesliping er også viktig som et støyreduserende tiltak. Når skinnen er slett, er det mindre støy fra kontaktflaten mellom hjul og skinne. 

Vi beklager de ulemper dette vil medføre.

 

 

Pågående arbeid – Trolley:

Uke 48-51 – Årstadveien

Det vil i ukene 48-51 være arbeid i fm Trolleymaster som kan medføre noe støy.  

Uke 48-49-50-51 I tidsrom kl 0700-1500

 • Setting av gatekantstein
 • Resetting av granittdekke
 • Arbeid på gravplass med demontering og arrondering av terreng.

Uke 49-50-51 vil det vær aktivitet i tidsrom kl 1800-0600 

 • Demontering master
 • Pigging av gml betongfundament
 • Graving og klargjøring for asfaltering
 • Asfaltering

Vi beklager ulemper dette måtte medføre. 

 

 

Naboinformasjon

Bybanen har mange naboer, og fra tid til annen vil du oppleve at det utføres støyende arbeider både om dagen og på natten. Det kan enten være i forbindelse med akutte eller planlagte vedlikeholdsarbeider eller i forbindelse med ombyggingsprosjekter.

Alle Bybanens planlagte større og langvarige nattarbeider varsles via SMS, Noen ganger kan det være behov for akutte, uforutsette reparasjoner som utføres om natten mens Bybanen ikke er i drift.

Hvorfor nattarbeid? Ved arbeider på eller i nærheten av Bybanen, er det av sikkerhetsmessige og praktiske årsaker nødvendig med full stans i den ordinære driften. På en normal ukedag er det opp mot 70.000 passasjerer på Bybanen. Ved å utføre nødvendig utbedring og forebyggende vedlikehold i perioder av døgnet uten trafikk, sørger vi for at færrest mulig kollektivreisende blir berørt. Dette arbeidet kan være:

• Sveising skinner, reparasjonssveising – Sveising av ødelagte skinner for å sikre drift på dagtid
• Pigging og asfalteringsarbeider- Pigging av asfalt utføres der fundamentet for eksempel er i for dårlig tilstand og må byttes ut. Utbedring av asfaltdekker.
• Kontaktledning (KL) og strømskinneanlegg
• Utskifting av skinner, sviller og sporvekselkomponenter
• Justering av spor med pakkmaskin og ballastsupplering
• Snørydding generelt og rengjøring av spor, dreneringssystemer, stoppesteder og plattformer
• Gressklipping i og ved spor

Støy: Bybanen utfører arbeid på skinner og infrastruktur både i forbindelse med ordinær drift, og i forbindelse med mer omfattende vedlikeholdsarbeid. Alt av Bybanens arbeid som medfører støy skal utføres i tråd med gjeldende regelverk. Vedlikeholdsarbeidene skal innrettes slik at støysjenansen for omgivelsene blir så liten som forholdene med rimelighet tillater, og må ikke overstige grensen for helseskadelig støy. Det skal normalt ikke utføres støyende arbeider på søndager eller andre helligdager, men helt driftsnødvendige vedlikeholdstiltak må påregnes.

 

Entreprenørens tiltak for å redusere støy:

 1. Entreprenører holder et oppstartsmøte med alle involverte arbeidere, der det blir gjennomgått blant annet støyproblematikk.
 2. Ingen unødig tomgangskjøring
 3. Ingen unødig kjøring med kjøretøy som ikke er direkte involvert i produksjon.
 4. Ingen asfalt eller betongsaging utføres langs spor. Sporadisk kan det forkomme men svært begrenset.
 5. Valg av gravemaskiner med lav motorstøy.
 6. Maskinoperatør har fokus på støy og gjennomføre grave operasjonen med så lavt støynivå som mulig.
 7. Lastebil med transportkasse plasseres så langt borte fra berørte beboere som praktisk mulig, slik at hjullaster som transportere asfaltmasser tømmer dette opp i kassen der. 
 8. Ingen maskiner benytter gult varsellys for å unngå at naboer får lysblink inn på soverom.
 9. Arbeidet forflytter seg på arbeidsområdet, slik at det ikke er like mye støy i hele perioden.
 10. Alt som kan gjøres på dag er flyttet fra natt

Beboerens egne tiltak for å redusere støy:

 1. Hold vinduer og ventiler ut mot gaten lukket.
 2. Lukk dører til rom som vender ut mot gaten.
 3. «Sov-i-ro»-propper i ørene kan være et godt hjelpemiddel.

Hvordan melde inn unormale støyforhold: Bor du nært inntil Bybanen, og opplever unormal økning i støyen, kan dette meldes til Bybanen via kontaktskjema. For at vi skal kunne behandle dette på en god måte må følgende informasjon følge meldingen:

 • Gate-veiadresse
 • Fullt navn
 • E-postadresse
 • Kort beskrivelse av støybilde
 • Beskrivelse av hvilke tiltak du selv har gjort

Spørsmål eller innspill? Dialog og innspill fra de vi berører er viktig for oss. Har du innspill eller spørsmål, bruk kontaktskjema på siden