Støyende arbeid i regi av Bybanen AS

Bybanen har mange naboer, og fra tid til annen vil du oppleve at det utføres støyende arbeider både om dagen og på natten. Det kan enten være i forbindelse med akutte eller planlagte vedlikeholdsarbeider eller i forbindelse med ombyggingsprosjekter.

Som anleggseier har Bybanen konkrete krav og grenseverdier som skal etterleves, og så langt det lar seg gjøre legges støyende arbeider til dagtid for å minimere belastningen for våre naboer.

Alle Bybanens planlagte større og langvarige nattarbeider varsles via SMS, flyveblad eller nabokort som sendes pr post. Noen ganger kan det være behov for akutte, uforutsette reparasjoner som utføres om natten mens Bybanen ikke er i drift.

Blir jeg varslet via SMS? Det kan du sjekke her: https://www.varslemeg.no/

Hvorfor nattarbeid? Ved arbeider på eller i nærheten av Bybanen, er det av sikkerhetsmessige og praktiske årsaker nødvendig med full stans i den ordinære driften. På en normal ukedag er det opp mot 70.000 passasjerer på Bybanen. Ved å utføre nødvendig utbedring og forebyggende vedlikehold i perioder av døgnet uten trafikk, sørger vi for at færrest mulig kollektivreisende blir berørt. Dette arbeidet kan være:

• Sveising skinner, reparasjonssveising – Sveising av ødelagte skinner for å sikre drift på dagtid
• Pigging og asfalteringsarbeider- Pigging av asfalt utføres der fundamentet for eksempel er i for dårlig tilstand og må byttes ut. Utbedring av asfaltdekker.
• Kontaktledning (KL) og strømskinneanlegg
• Utskifting av skinner, sviller og sporvekselkomponenter
• Justering av spor med pakkmaskin og ballastsupplering
• Snørydding generelt og rengjøring av spor, dreneringssystemer, stoppesteder og plattformer
• Gressklipping i og ved spor

Støy: Bybanen utfører arbeid på skinner og infrastruktur både i forbindelse med ordinær drift, og i forbindelse med mer omfattende vedlikeholdsarbeid. Alt av Bybanens arbeid som medfører støy skal utføres i tråd med gjeldende regelverk. Vedlikeholdsarbeidene skal innrettes slik at støysjenansen for omgivelsene blir så liten som forholdene med rimelighet tillater, og må ikke overstige grensen for helseskadelig støy. Det skal normalt ikke utføres støyende arbeider på søndager eller andre helligdager, men helt driftsnødvendige vedlikeholdstiltak må påregnes.

Pågående arbeid ved Bybanen: .

 

Entreprenørens tiltak for å redusere støy:

 1. Entreprenører holder et oppstartsmøte med alle involverte arbeidere, der det blir gjennomgått blant annet støyproblematikk.
 2. Ingen unødig tomgangskjøring
 3. Ingen unødig kjøring med kjøretøy som ikke er direkte involvert i produksjon.
 4. Ingen asfalt eller betongsaging utføres langs spor. Sporadisk kan det forkomme men svært begrenset.
 5. Valg av gravemaskiner med lav motorstøy.
 6. Maskinoperatør har fokus på støy og gjennomføre grave operasjonen med så lavt støynivå som mulig.
 7. Lastebil med transportkasse plasseres så langt borte fra berørte beboere som praktisk mulig, slik at hjullaster som transportere asfaltmasser tømmer dette opp i kassen der. 
 8. Ingen maskiner benytter gult varsellys for å unngå at naboer får lysblink inn på soverom.
 9. Arbeidet forflytter seg på arbeidsområdet, slik at det ikke er like mye støy i hele perioden.
 10. Alt som kan gjøres på dag er flyttet fra natt

Beboerens egne tiltak for å redusere støy:

 1. Hold vinduer og ventiler ut mot gaten lukket.
 2. Lukk dører til rom som vender ut mot gaten.
 3. «Sov-i-ro»-propper i ørene kan være et godt hjelpemiddel.

Hvordan melde inn unormale støyforhold: Bor du nært inntil Bybanen, og opplever unormal økning i støyen, kan dette meldes til Bybanen via epost: post@Bybanen.no. For at vi skal kunne behandle dette på en god måte må følgende informasjon følge meldingen:

 • Gate-veiadresse
 • Fullt navn
 • E-postadresse
 • Kort beskrivelse av støybilde
 • Beskrivelse av hvilke tiltak du selv har gjort

Spørsmål eller innspill? Dialog og innspill fra de vi berører er viktig for oss. Har du innspill eller spørsmål, send e-post til post@Bybanen.no.