Støyende arbeid i regi av Bybanen AS

 Pågående arbeid – Bybanen: 

20.06.2021-26.06.2021 

Grunnet nødvendig vedlikeholdsarbeid vil det bli nattarbeid langs Bybanen. Nattarbeid vil pågå fra søndag 20. juni og vare fram til fredag 25. juni mellom kl. 23.00 til 06.00.

Arbeidet gjelder utskifting av Balogher som medfører støyende aktivitet, betongsaging og betong meisling

Søndag 20.06.21 natt til mandag 21.06.21: Balogh #165 ved Inndalsveien 110

Mandag 21.06.21 natt til tirsdag 22.06.21: Balogh #164 med Inndalsveien 110,

Tirsdag 22.06.21 natt til onsdag 23.06.21: Balogh #161 ved Inndalsveien 104,

Onsdag 23.06.21 natt til torsdag 24.06.21: Balogh #158 Inndalsveien 90

Torsdag 24.06.21 natt til fredag 25.06.21: Balogh #99 ved Fjøsangerveien 96/Danmarks plass perrongen.

Pågående arbeid – Trolley:

18.05.2021 kl 2200 – 09.07.2021 kl 0600
Bybanen AS gjennomfører vedlikehold av trolleymaster langs Årstadveien. Arbeidet vil i perioder medføre en del støyende aktivitet. Arbeid utføres i tidsrommet kl 2200-0600.

SMS varsel er sendt ut til berørte beboere.

 

Naboinformasjon

Bybanen har mange naboer, og fra tid til annen vil du oppleve at det utføres støyende arbeider både om dagen og på natten. Det kan enten være i forbindelse med akutte eller planlagte vedlikeholdsarbeider eller i forbindelse med ombyggingsprosjekter.

Alle Bybanens planlagte større og langvarige nattarbeider varsles via SMS, flyveblad eller nabokort som sendes pr post. Noen ganger kan det være behov for akutte, uforutsette reparasjoner som utføres om natten mens Bybanen ikke er i drift.

Blir jeg varslet via SMS? Det kan du sjekke her: https://www.varslemeg.no/

Hvorfor nattarbeid? Ved arbeider på eller i nærheten av Bybanen, er det av sikkerhetsmessige og praktiske årsaker nødvendig med full stans i den ordinære driften. På en normal ukedag er det opp mot 70.000 passasjerer på Bybanen. Ved å utføre nødvendig utbedring og forebyggende vedlikehold i perioder av døgnet uten trafikk, sørger vi for at færrest mulig kollektivreisende blir berørt. Dette arbeidet kan være:

• Sveising skinner, reparasjonssveising – Sveising av ødelagte skinner for å sikre drift på dagtid
• Pigging og asfalteringsarbeider- Pigging av asfalt utføres der fundamentet for eksempel er i for dårlig tilstand og må byttes ut. Utbedring av asfaltdekker.
• Kontaktledning (KL) og strømskinneanlegg
• Utskifting av skinner, sviller og sporvekselkomponenter
• Justering av spor med pakkmaskin og ballastsupplering
• Snørydding generelt og rengjøring av spor, dreneringssystemer, stoppesteder og plattformer
• Gressklipping i og ved spor

Støy: Bybanen utfører arbeid på skinner og infrastruktur både i forbindelse med ordinær drift, og i forbindelse med mer omfattende vedlikeholdsarbeid. Alt av Bybanens arbeid som medfører støy skal utføres i tråd med gjeldende regelverk. Vedlikeholdsarbeidene skal innrettes slik at støysjenansen for omgivelsene blir så liten som forholdene med rimelighet tillater, og må ikke overstige grensen for helseskadelig støy. Det skal normalt ikke utføres støyende arbeider på søndager eller andre helligdager, men helt driftsnødvendige vedlikeholdstiltak må påregnes.

 

Entreprenørens tiltak for å redusere støy:

 1. Entreprenører holder et oppstartsmøte med alle involverte arbeidere, der det blir gjennomgått blant annet støyproblematikk.
 2. Ingen unødig tomgangskjøring
 3. Ingen unødig kjøring med kjøretøy som ikke er direkte involvert i produksjon.
 4. Ingen asfalt eller betongsaging utføres langs spor. Sporadisk kan det forkomme men svært begrenset.
 5. Valg av gravemaskiner med lav motorstøy.
 6. Maskinoperatør har fokus på støy og gjennomføre grave operasjonen med så lavt støynivå som mulig.
 7. Lastebil med transportkasse plasseres så langt borte fra berørte beboere som praktisk mulig, slik at hjullaster som transportere asfaltmasser tømmer dette opp i kassen der. 
 8. Ingen maskiner benytter gult varsellys for å unngå at naboer får lysblink inn på soverom.
 9. Arbeidet forflytter seg på arbeidsområdet, slik at det ikke er like mye støy i hele perioden.
 10. Alt som kan gjøres på dag er flyttet fra natt

Beboerens egne tiltak for å redusere støy:

 1. Hold vinduer og ventiler ut mot gaten lukket.
 2. Lukk dører til rom som vender ut mot gaten.
 3. «Sov-i-ro»-propper i ørene kan være et godt hjelpemiddel.

Hvordan melde inn unormale støyforhold: Bor du nært inntil Bybanen, og opplever unormal økning i støyen, kan dette meldes til Bybanen via kontaktskjema. For at vi skal kunne behandle dette på en god måte må følgende informasjon følge meldingen:

 • Gate-veiadresse
 • Fullt navn
 • E-postadresse
 • Kort beskrivelse av støybilde
 • Beskrivelse av hvilke tiltak du selv har gjort

Spørsmål eller innspill? Dialog og innspill fra de vi berører er viktig for oss. Har du innspill eller spørsmål, bruk kontaktskjema på siden