Bybanen AS

Bybanen AS leverer attraktiv, smart og bærekraftig transport til Bergens befolkning.

Bybanen i Bergen har vært en suksesshistorie.
I 2019 fraktet bybanen 18,6 millioner passasjerer
og pr februar 2020 lå det an til ytterligere 25 %
passasjervekst. Etter nedstengingen av byen i mars
2020 med mange på hjemmekontor, har bybanen
hatt langt færre passasjerer. Som leverandør av
samfunnskritiske tjenester har det imidlertid vært
viktig for Skyss og opprettholde en forsvarlig
ruteproduksjon av bybane også gjennom 2020. Ikke
minst for å sørge for at samfunnskritisk bemanning
(e.g. helsepersonell) har hatt ett forsvarlig og
trygt transporttilbud til og fra jobb. Det har
derfor gjennom 2020 blitt kjørt tilnærmet normal
ruteproduksjon med noe lavere frekvens i rushtider
og innstilte nattavganger. Dette for å sørge for
en trygg reise, med tilstrekkelig avstand mellom
passasjerer, som har vært avhengig av å kunne ta
bybanen. 12,4 millioner passasjerer reiste med
bybanen gjennom 2020.
Bybanen AS har dermed, til tross for langt færre
passasjerer, hatt tilnærmet full aktivitet i sine
tjenesteleveranser, både i forhold til passasjertransporten,
men også drift og vedlikehold av
bybane anlegget. Punktligheten (i hvilken grad vi
holder tiden i rutetabellen) har gjennom året vært
98,33% med en regularitet (i hvilken grad vi kjører
turer i henhold til rutetabellen) på 99,41 %. Tatt i
betraktning ett annerledes år, er Bybanen godt
fornøyd med kvaliteten i levert ruteproduksjon.
I gjennomsnitt er det blitt kjørt 90 282 km pr vogn
gjennom 2020. Sammenlignet med bransjetall (UITP
– The International Association of Public Transport)
bringer dette bybanen i absolutt øvre sjiktet
når det gjelder utnyttelse av vognparken. Totale
driftskostnader pr vognkilometer var i 2020 kr 99,
en nedgang fra kr. 110 i 2019.

Organisering av Bybanen

Bybanen i Bergen er et viktig virkemiddel for
å nå målsettingene om et trygt og effektivt
kollektivtilbud i Bergen, samt at den bidrar til å
redusere Bergens klimaavtrykk. Bybanen er en
del av kollektivvisjonen i Miljøløftet og skal være
ryggraden i kollektivtilbudet. Bybanen beveger
Bergen mot en bedre fremtid.
Planlegging, drift og vedlikehold av Bybanen
gjennomføres av flere organisatoriske enheter.
Bybanen AS er 100% eid av Vestland fylkeskommune
(VLFK) og har ansvar for drift og forvaltning av
infrastruktur og vognmateriell samt levering av
passasjertransport til Skyss. Flere av selskapets
oppgaver er konkurranseutsatt i henhold til lov
om offentlige anskaffelser, bl.a. operatøravtale
og vedlikehold av vognmateriell. Keolis Norge
AS er operatør på bybanen og har ansvar for
vognfremføring, trafikkledelse og vedlikehold av
bybanevognene. Vedlikeholdet utføres av Stadler
Service Norway AS.
Vestland fylkeskommune garanterer Bybanen AS
tilstrekkelige økonomiske rammer til vedlikehold
og drift av Bybanens infrastruktur i samsvar med
jernbaneloven, kravforskriften, samt andre aktuelle
lover og forskrifter. Bybanen AS har tillatelse
fra Statens Jernbanetilsyn (SJT) om drift av
infrastruktur og vedlikeholds materiell.
Selskapet er i overensstemmelse med gitte
tillatelser og rammebetingelser ansvarlig for
vedlikehold og oppgradering av banen, herunder
spor, signal og telekommunikasjon, strømforsyning,
kontaktledning, holdeplasser og driftsmateriell for
vedlikehold.

Virksomheten i 2020

Sikkerhet og daglig drift som sikrer høy punktlighet
og regularitet samt eliminering av uønskede
hendelser vil alltid være de viktigste prioriteringene
for Bybanen AS. Sammen med gode HMS tiltak skal
dette være med å gi gode passasjeropplevelser
for de reisende og trygge arbeidsforhold for våre
ansatte. Ny linje til Fyllingsdalen er under bygging
med forventet åpning rundt årsskiftet 2022/2023.
Sentralt i 2020 har vært forberedende aktiviteter knyttet til sikker overlevering og idriftsettelse av
anlegget i henhold til gjeldende reguleringer.
I tråd med gjeldende strategi har det gjennom året
pågått flere utviklingsprosjekter, både knyttet til
operasjonelle og administrative aktiviteter. Dette
skal være med å utvikle selskapet i riktig retning slik
at de overordnede målsetningene nås.
I august 2020 tiltrådte Kari Størksen som HR-leder
i en nyopprettet stilling. Christian Gamst Hårvik
tiltrådte som ny leder for passasjertransport i
oktober 2020. Selskapets driftsavdeling er videre
forsterket med ytterligere 1 ansatt. Ved årsslutt
2020 hadde selskapet 35 ansatte på heltid.

Covid 19

Bybanen AS er definert som en “kritisk samfunnsfunksjon”
under covid-19 pandemien. Nødvendige
tiltak, i samarbeid med bl.a. operatør, har vært
iverksatt for å sikre forsvarlig og sikker drift.
Gjennomføring og oppfølging av smittevernstiltak
har hatt sterkt fokus og ingen medarbeidere i
Bybanen AS har vært syke av covid-19 i perioden.
Samarbeidet med de øvrige bybane aktørene, som
er samlokalisert på Kokstad, har fungert meget
tilfredsstillende. Selskapet har løpende levert
passasjertransport til Skyss i henhold til de
ruteplaner og tiltak Skyss har iverksatt på vegne av
hele kollektivtrafikken i Vestland fylke.

Trafikkutvikling

Det er Skyss som har ansvaret for billetter,
passasjerinformasjon og ruteproduksjon av
bybanen. Det har siden oppstarten i juni 2010 vært
en positiv utvikling i passasjertrafikken, med en
markant økning ved åpning av nye byggetrinn. Som
følge av covid-19 pandemien har det vært langt
færre reisende i 2020.
I 2020 transporterte Bybanen totalt 12,4 millioner
passasjerer, et fall på 33,3 % fra 2019. Det er kjørt
2 166 773 vognkilometere og produsert 60 701 014
passasjerkilometere, med et passasjerkilometersnitt
på 4,88 km per påstigning.

Linjeforlengelser

Bybanens første byggetrinn fra Byparken til Nesttun
ble åpnet i juni 2010. Andre byggetrinn fra Nesttun
til Lagunen åpnet i juni 2013. Tredje byggetrinn fra
Lagunen til Flesland åpnet i august 2016, hvor siste
delstrekning fra Birkelandskiftet til Flesland åpnet
i april 2017 i forbindelse med åpningen av den nye
flyplassterminalen på Flesland. Tredje byggetrinn
inkluderte nytt depot og verksted på Kokstad med
plass for oppstilling og vedlikehold av Bybanens
sporvogner. Byggingen av fjerde byggetrinn
til Fyllingsdalen ble startet for fullt i 2018 og
byggearbeidene pågår nå på hele den nye traseen.
Planlagt åpning er årsskiftet 2022/2023.
Bybanen AS er representert i styringsgruppen og
ressursgruppen i forbindelse med utvidelsen av
trolley-linjen fra sentrum til Lyngbø. Byggearbeidene
langs hele den nye trolley-traseen pågår.
Som følge av utbygging av Bybanen og stadig
økende oppgaver for Bybanen AS ble det i 2019
startet arbeid med å prosjektere nytt driftsbygg
samt garasjeanlegg på depot på Kokstad for
driftsavdelingen til Bybanen AS. Byggearbeidene
pågår og etter planen skal dette stå klart ved
utgangen av 2021.

Infrastruktur

Bybanen AS har i 2020 gjennomført en rekke
tiltak knyttet til langsiktig verdibevaring, og
oppgraderinger både på Bybane- og Trolley
infrastruktur. Det har vært gjennomført
forberedende aktiviteter for innfasing av ny
infrastruktur både for Bybane til Fyllingsdalen og for
Trolley-linjen fra sentrum til Lyngbø. Det har også
blitt gjennomført oppgraderinger på eksisterende
Trolley-linje i forbindelse med innfasing av nye
trolleybusser.
Den digitale plattformen som fundament for
tilstandsbasert- og prediktivt vedlikehold er
videreutviklet. Pilotprosjekt for tilstandsovervåkning
av infrastruktur er gjennomført og vil videreføres.

Drift og vedlikehold av infrastruktur

Det er et overordnet mål for Bybanen AS å se
vedlikehold i sammenheng med sikkerhet, helse og
miljø. Banen skal for hele reisen fremstå som et
særlig trygt og behagelig transportmiddel.
Driftsavdelingen ønsker gjennom daglig drift og
fokus på preventivt vedlikehold å alltid holde banen
i en slik stand at vi får så få klager eller feil som
mulig. Alle jobber, både planlagte og akutte, blir
registrert i selskapets FDV system (ISY JobTech) og
kvitteres ut når jobbene er gjort.
På driftsavdelingen er det i 2020 registrert 2470
jobber. Periodiske jobber er ofte planlagte og
repeterende. Utført jobber er jobber som ikke er
planlagt, og som utføres ofte i forbindelse med
periodiske jobber hvor det oppdages behov for
justeringer. Disse jobbene utgjør ca. 68% av alle
vedlikeholds jobber.

Fagområdet Spor har flest periodiske jobber som
bl.a. regelmessig skinnesliping, rengjøring og
smøring av sporveksler, tømming av slamkummer,
rillerens og faste inspeksjoner og kontroll av spor.
I tillegg til ansvar for alle kjøretøy i selskapet.
Fagområdet KL har ansvar for alt som berører
kjøreledning, både på Trolley-linjen og Bybanen.
Vedlikehold av kjøreledningene samt likerettere
(strømforsyning) langs banen er sentralt. Arbeidet
er forbundet med risiko, da det arbeides med høy
spenning. Sikkerhet både for egne ansatte og banen
er derfor høyt prioritert hvor fokus på HMS er
sentralt.
Fagområdet Signal holder oversikt over alle signaler
som er med på å styre eller informere ulike systemer
Bybanen er avhengig av. I tillegg til signalsystemene
knyttet til fremføring av sporvogner er det bl.a.
ulike systemer om bord i vognene, kamera langs
banen, varmestyring av både holdeplasser og
sporveksler som skal vedlikeholdes.
De kritiske signalene som banesignal blir prioritert
og antall feil her er få.
Det er i 2020 gjennomført en rekke forbedringstiltak
på anlegget for å øke driftsstabiliteten og å
redusere vedlikeholdsbehovet.
Bybanen AS har en vaktordning med beredskap 24/7.
For å sikre en kontinuerlig og fortsatt forsvarlig
beredskap, ble det i 2020 innført en fagvakts
ordning som innebærer at alle de sentrale fagene
inngår i vaktordningen til enhver tid. Dette har
medført at vaktlaget har økt til 3 personer og at
vaktressursene inngår i en vaktturnus med vakt
hver 5. uke.
Det er i dag 18 heltidsansatte på driftsavdelingen

Vognparken

Bybanens vognpark for personbefordring består i
dag av 28 vogner med lengde 42 meter. I forbindelse
med utvidelsen av bybanesystemet med ny linje til
Fyllingsdalen, vil vognparken utvides med 6 nye
vogner. Disse vil leveres og fases inn i løpet av
vinteren og våren 2021/22.
Bybanen har en rekke driftsvogner for vedlikehold
av infrastrukturen. Dette omfatter slipevogn med
plog og avisingsutstyr (901) og de kombinerte vei- og
skinnegående bilene; brannbil (902) som disponeres
av Bergen brannvesen, kontaktledningsvogn (903),
sporrengjøringsvogn (904) og lastebil med kran og
avisingsutstyr (905). Disse vognene er essensielle
for rask respons ved planlagt og akutt innsats på
sporet.

Driftsstabilitet og kundetilfredshet

Punktlighet og regularitet er viktige indikatorer
for driftsstabilitet og kundetilfredshet. Punktlighet
beregnes for gitte målepunkt på linjen basert på
en -1/+3 min. tidsavvik målt mot rutetabell. I denne
beregningen tas det ikke hensyn til iverksatte
tiltak for å redusere påvirkningen på punktlighet.
Beregnet punktlighet sett fra passasjerene for
2020 var på 97,5 %.
Punktlighet (%) = Antall målinger innenfor oppgitt
toleranse/ Totalt antall målinger * 100 %.
Regularitet er et uttrykk for hvor mange av de
planlagte turene som faktisk ble gjennomført, ved
å telle andelen turer som er kansellerte/innstilte
eller ikke fullførte. Regulariteten i 2020 er beregnet
til 99 %.
Regulariteten (%) = Totalt andel avganger –Innstilte
avganger/ Totalt antall avganger *100 %
På grunn av Covid-19 pandemien ble kundetilfredshetsmålinger
stanset tidlig i 2020. Det har derfor
ikke vært mulig å få et riktig snitt-tall for året.
Tallene vi har er fra 1 kvartal, hvor også målingene
er noe justert sammenlignet med 2019.

Ytre miljø

Bybanen AS skal gjennomføre miljøvennlige
og bærekraftige innkjøp og stiller miljøkrav til
leverandører i forbindelse med anskaffelser av
varer og tjenester. Innkjøpspraksisen skal bidra
til å redusere skadelig miljøpåvirkning og fremme
klimavennlige løsninger. Ved innkjøp skal det
vurderes i hvilken grad det enkelte innkjøp utgjør
en miljøbelastning og hvordan hensyn til miljø og
klima skal ivaretas.
Miljøkrav kan knytte seg til relevante tekniske
egenskaper til produkt, returordninger, emballasje,
miljøkvalitetssystem og rutiner. Motorkjøretøyer
og annet utstyr som benyttes i forbindelse med
vedlikehold av Bybanens infrastruktur forurenser
det ytre miljø. Både kjøretøy og utstyr er bygget
etter krav om høy miljøstandard. Sett under
ett er utslippene små og bidrar til vedlikehold
av et miljøvennlig elektrisk sporvognsystem.
Miljøgevinsten ved bybanen er betydelig
sammenlignet med et tradisjonelt bussystem.