Passasjerer på holdeplass. Illustrasjonsfoto.

Bybanen AS

Bybanen AS leverer attraktiv, smart og bærekraftig transport til Bergens befolkning.

Organisering av Bybanen

Bybanen i Bergen er et viktig virkemiddel for
å nå målsettingene om et trygt og effektivt
kollektivtilbud i Bergen, samt at den bidrar til å
redusere Bergens klimaavtrykk. Bybanen er en
del av kollektivvisjonen i Miljøløftet og skal være
ryggraden i kollektivtilbudet. Bybanen beveger
Bergen mot en bedre fremtid.
Planlegging, drift og vedlikehold av bybanen
gjennomføres av flere organisatoriske enheter.
Bybanen AS er 100 % eid av Vestland Fylkeskommune
og har ansvar for drift og forvaltning av infrastruktur
og vognmateriell samt levering av
passasjertransport
til Skyss. Flere av selskapets
oppgaver er konkurranseutsatt i henhold til lov
om offentlige anskaffelser, bl.a. operatøravtale
og vedlikehold av vognmateriell. Keolis Norway
AS er operatør på bybanen og har ansvar for
vognfremføring, trafikkledelse og vedlikehold av
bybanevognene. Vedlikeholdet utføres av Stadler
Norway AS på vegne av Keolis.
Vestland fylkeskommune (VLFK) garanterer Bybanen
AS tilstrekkelige økonomiske rammer til vedlikehold
og drift av bybanens infrastruktur i samsvar med
jernbaneloven, kravforskriften, samt andre aktuelle
lover og forskrifter. Bybanen AS har tillatelse fra
Statens Jernbanetilsyn om drift av infrastruktur og
vedlikeholdsmateriell Selskapet er i overensstemmelse med gitte
tillatelser og rammebetingelser ansvarlig for
vedlikehold og oppgradering av banen, herunder
spor, signal og telekommunikasjon, strømforsyning,
kontaktledning, holdeplasser og driftsmateriell for
vedlikehold.

Virksomheten

Sikkerhet og daglig drift som sikrer høy punktlighet
og regularitet, samt eliminering av uønskede
hendelser, vil alltid være de viktigste prioriteringene
for Bybanen AS. Sammen med gode HMS-tiltak skal
dette være med å gi gode passasjeropplevelser
for de reisende og trygge arbeidsforhold for våre
medarbeidere. Ny linje til Fyllingsdalen er under
bygging med forventet åpning i november 2022.
Sentralt i 2021 har vært forberedende aktiviteter
knyttet til sikker overlevering og idriftsettelse av
anlegget i henhold til gjeldende reguleringer.
I tråd med gjeldende strategi har det gjennom året
pågått flere utviklingsprosjekter, både knyttet til
operasjonelle og administrative aktiviteter. Dette
skal være med å utvikle selskapet i riktig retning slik
at eiers overordnede målsettinger nås. I august tiltrådte ny sikkerhet- og kvalitetssjef.
Teknisk avdeling er forsterket med 3 nye ingeniører
i løpet av 2021 og driftsavdeling med 5 nye
driftsteknikere
i 2021, gjør seg klar til å overta
vedlikeholdet av den nye linjen til Fyllingsdalen. Ved
årsslutt 2021 hadde selskapet 38 ansatte.