Driftstekniker som arbeider på spor. Illustrasjonsfoto.

Sikkerhet

Bybanen skal være et sikkert og miljøvennlig transportmiddel for mennesker i Bergen. All vår virksomhet er preget av at vi skal unngå skader på mennesker og materiell.

Sikkerhetsarbeidet vårt er basert på målsettingen om null skader på mennesker og materiell. Vi arbeider for å utvikle og forbedre sikkerhetskulturen i hele organisasjonen. I Bybanen AS sitt verdigrunnlag sier vi at vi tar ansvar og at vi bryr oss. Vi bryr oss først og fremst om sikkerheten for alle som bruker og ferdes langs banen og vi tar ansvar for å redusere risikoen ved all vår virksomhet.

God risikoforståelse er utgangspunktet i arbeidet med sikkerhetskultur. Vi skal styre sikkerhetsarbeidet i henhold til gjeldende regelverk og gjennom å hente erfaringer og beste praksis for skinnebaserte transportsystemer.

Styrer risiko

Arbeidet med å styre mot null skader starter når vi planlegger nye prosjekter for å utvikle banen og materiellet. Før vi beslutter endringer eller nyanskaffelser kartlegger vi risikoforhold og vurderer hvordan de vil påvirke sikkerheten for alle som bruker og ferdes langs bybanen.

Vi er bevisst hvordan valg av design og tekniske løsninger påvirker risikoen og vi gjør tiltak for å styre risikoen. Det er også et mål for oss å kommunisere risikoforhold til brukere og publikum på en tydelig måte, slik at risikofylt atferd kan unngås så langt det er mulig.

Samarbeid om forbedring

For at vi skal lykkes i vår strategiske målsetting om å sette standarden for europeiske banesystem, må hele organisasjonen lære av feil og avvik, og forbedre seg kontinuerlig. Derfor rapporterer vi systematisk hendelser, avvik og ulykker. Vi gransker alvorlige hendelser og deler informasjon for å sikre at vi lærer i vår egen organisasjon, samtidig som vi deler kunnskapen med leverandører og samarbeidspartnere.

Tar vare på materiell

Bybanen AS forvalter store verdier på vegne av bergenserne. Alle som jobber med drift av bybanen har et ansvar for å ta vare på materiellet og infrastrukturen som utgjør transporttilbudet. Når vi kjøper inn nytt utstyr og materiell er vi opptatt av at det utformes både for å ivareta sikkerhet og miljøkrav og er tilrettelagt for et effektivt vedlikehold.

I vedlikeholdsprogrammet vårt arbeider vi preventivt for å ivareta sikkerhet, kvalitet og støykrav. I organisasjonen vår har vi tverrfaglig kompetanse innen kritiske områder som kontaktledning, spor og sikringsanlegg. Dette er en viktig forutsetning for å ivareta rutiner for beredskap og vedlikehold av sikkerhets- og driftskritiske funksjoner ved banen.