Passasjerer som går om bord i vogn. Illustrasjonsfoto.

Bærekraft

Bybanen er i seg selv et viktig klimatiltak og bidrag til en bærekraftig utvikling av Bergen.

Bybanen leverer attraktiv, smart og bærekraftig transport til Bergens befolkning. Bybanen bidrar til at flere innbyggere og besøkende reiser kollektivt, for at Bergen skal bli en mer bærekraftig og klimavennlig by.

Visjon og ambisjon for klimaarbeidet

Bybanen AS har en pågående strategiprosess hvor FNs bærekraftmål er lagt til grunn for vårt langsiktige arbeid med bærekraft. Bybanen AS har mulighet til å bidra til regional bærekraftig vekst gjennom å sikre optimalisert utnyttelse av infrastruktur og legge til rette for et rutetilbud som får flere til å reise kollektivt.

Klimamål

Bybanen AS jobber systematisk med å senke klimagassutslippene og bli klimanøytal. Vi bruker vi FNs bærekraftsmål aktivt fra utvikling av langsiktig strategi til den daglige drift av banen. Vi har som mål å utvikle en organisasjonskultur som kjennetegnes av evne til å tenke nytt og ta ansvar for utviklingen av Bergen som et bærekraftig bysamfunn.

For Bybanen AS er alle FNs bærekraftmål er viktige. For å sikre at vi bruker ressurser mest mulig effektivt, vil vi spesielt prioritere de av FNs bærekraftsmål som er tettest på kjernevirksomheten vår, der vi har en sentral mulighet til å gjøre en forskjell for samfunnet:

 • Nr 9 – Innovasjon og infrastruktur
 • Nr 11 – Bærekraftige byer og samfunn
 • Nr 12 – Ansvarlig forbruk og produksjon
 • Nr 13 – Stoppe klimaendringene

FNs bærekraftsmål. Grafikk.

I virksomheten vår bidrar vi til en mer bærekraftig utvikling gjennom å:

 • Drive bybanen med ren fornybar energi
 • Kutte utslipp av svevestøv og klimagasser
 • Ta vare på utstyr og materiell for å sikre lang levetid og effektiv ressursbruk
 • Utnytte areal effektivt når vi utvikler banen
 • Tilrettelegge for at flere reisende velger å benytte bybanen i Bergen

Plan for reduksjon av utslipp

 • For 2018 blir det laget klimaregnskap som inkluderer alle direkte og indirekte utslipp. Dette blir brukt som grunnlag for videre reduksjoner
 • Vi jobber med å redusere energiforbruktet til bybanen i Bergen gjennom å optimalisere akselerasjon og retardasjon. Bybanen AS sitt verksted og depot på Kokstad er i hovedsak oppvarmet gjennom fjernvarme, og driftskjøretøyene som anskaffes er i hovedsak elektriske
 • Bybanen AS har inngått en avtale om å anskaffe ren energi med opprinnelsesgaranti fra og med 01.07.2019.

Kommunikasjon av klimaarbeid

Vi monitorerer kontinuerlig avfallet, energiutslippene og klimaarbeidet vårt. Det er fokus på internt kulturarbeid for å optimalisere energiforbruket, spesielt blant vognførerne.

Produkt og tjenester for lavutslippssamfunnet

Bybanen bruker 750 volt likestrøm (det samme som trolleybuss). Bybanen er svært energieffektiv. 25 prosent av strømmen blir regenerert gjennom bremsesystemet og benyttes direkte av andre bybanevogner på linjen. Bybanen bidrar til at ca 25 prosent av kollektivreisene i Bergensområdet er elektriske.

Bybanen AS arbeider med å øke antall avganger per time, slik at enda flere busser erstattes og flere privatbilister velger å reise kollektivt.

Klimanøytral bybane innen 2021

Bærekraft og klimamål skal kjennetegne organisasjonen vår. Derfor har vi blant annet satt mål om at bybanen skal være klimanøytral innen 2021. Det er ambisiøst, og krever at vi tenker nytt og stiller tydelige krav til oss selv og samarbeidspartnerne våre i alle ledd av utvikling og drift.

Beste praksis

Bybanen i Bergen transporterer daglig ca. 60 000 passasjerer fordelt på ca. 330 avganger mellom sentrum og Bergen Lufthavn. Bybanens kapasitet til å håndtere store mengder reisende i rushtrafikk tilsvarer ca. 265 busser eller 5500 privatbiler.

 

Last ned Klimaregnskap 2018.

Ansvarlige innkjøp i Bybanen ASimplementering av åpenhetsloven. Trykk her for å lære mer