Passasjerer som går om bord i vogn. Illustrasjonsfoto.

Bærekraft

Bybanen er i seg selv et viktig klimatiltak og bidrag til en bærekraftig utvikling av Bergen.

Bybanen leverer attraktiv, smart og bærekraftig transport til Bergens befolkning. Bybanen bidrar til at flere innbyggere og besøkende reiser kollektivt, for at Bergen skal bli en mer bærekraftig og klimavennlig by.

Vår forretningsstrategi

Bærekraft har alltid vært en bærebjelke i Bybanen – og Bybanen har vært betraktet som en av løsningene på klima- og miljøutfordringene Bergen står overfor. Å kutte klimagassutslipp er essensielt for å sikre en sunn og trygg by å bo i, i dag og i fremtiden. I 2021 tok Bybanen AS steget videre med å sikre at alle områder innenfor vårt virke bidrar til en mer bærekraftig utvikling. Strategien er utarbeidet med FNs bærekraftsmål som rammeverk med en visjon om å bli det mest bærekraftige banesystemet i Europa.

FNs bærekraftsmål som rammeverk

Byene står for 2/3 av verdens energibruk og mer enn 70 prosent av de globale klimagassutslippene. 2/3 av verdens befolkning er forventet å bo i byer innen 2050. Bybanen er et av de helt sentrale lokale virkemidlene i Bergen for å bidra inn i utviklingen til en bærekraftig by og for at Vestland fylkeskommune skal nå sitt mål om netto nullutslipp innen 2030.

Bærekraftsmål 11, som handler om å bidra til utvikling av bærekraftige byer og lokalsamfunn, er hovedmålet til Bybanen AS. Alle FNs 17 bærekraftsmål henger imidlertid tett sammen og det ligger i målenes natur at de ikke kan løses alene og må sees i en større sammenheng. Utvikling av bærekraftige byer og lokalsamfunn, vil også påvirke og bidra til oppnåelsen av andre mål, blant annet mål 13 om å stoppe klimaendringene og mål 8 om anstendig arbeid og økonomisk vekst. Strategien til Bybanen AS gjenspeiles i ringvirkningsmodellen illustrert under. Den viser hvordan Bybanen AS med sitt mål om å bidra til en bærekraftig by og lokalsamfunn også har påvirkning på en rekke andre bærekraftsmål.

 

 

Bybanen AS bidrar til mer bærekraftig utvikling gjennom å:

  • Drive Bybanen med ren fornybar energi
  • Kutte utslipp av svevestøv og klimagasser
  • Tilrettelegge for at flere reisende velger å benytte Bybanen i Bergen. Bybanen transporterer daglig ca 90.000 passasjerer fordelt på ca. 600 avganger.

Produkt og tjeneste for lavutslippssamfunnet

Bybanen bruker 750 volt likestrøm (det samme som trolleybuss). Bybanen er svært energieffektiv. Deler av strømmen blir regenerert gjennom bremsesystemet og benyttes direkte av andre bybanevogner på linjen. Vi har siden 2018 utarbeidet klimaregnskap som inkluderer våre direkte og indirekte utslipp og vi bruker klimaregnskapet for 2021 som grunnlag for å redusere våre utslipp. Bybanen AS sitt verksted og depot på Kokstadflaten er i hovedsak oppvarmet gjennom fjernvarme og driftskjøretøyene som anskaffes er stort sett elektriske. Bybanen har siden 01.07.2019 kjøpt opprinnelsesgarantier for fornybar strøm.

Sosial bærekraft

For å sikre en bærekraftig utvikling av Bybanen AS er det viktig å jobbe for gode arbeidsforhold for alle i vår verdikjede. I tråd med åpenhetsloven som trådte i kraft i 2022 stiller Bybanen AS seg bak lovens formål om å respektere grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i hele verdikjeden, samt sikre allmennheten tilgang til informasjon. Høsten 2023 meldte Bybanen AS seg inn i Future-Proof, en nettverksplattform etablert i regi av Bergen Næringsråd og Raftostiftelsen for å fremme menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.