Arbeidsvarsling

Alt arbeid på eller ved infrastruktur knyttet til Bybanen eller Trolleybuss skal varsles til Bybanen AS.

Varsling gjøres via et av arbeidsvarslingskjemaene under.

Last ned, fyll ut og send på epost til drift@bybanen.no

Arbeidsvarslingsskjema (norsk)

Arbeidsvarslingsskjema (Engelsk)

Bestemmelser for sikker trafikkavvikling (BST) kap. 9

Arbeidvarslingsskjema Trolley

Arbeid som medfører strømutkopling skal fortrinnsvis utføres når det ikke er trafikk på Bybane eller Trolleybuss-linje. 

For arbeid som påvirker framdrift av Trolleybuss gjelder:

Dersom det er behov for strømutkopling eller annet arbeid som hindrer framføring av Trolleybuss i tidsrom der det er Trolleybuss-trafikk, skal dette arbeidet varsles til Bybanen 3 uker før planlagt oppstart av arbeidet. 

For arbeid som påvirker framdrift av Bybane gjelder: 

Arbeid i og ved spor, nær kontaktledning eller på plattform skal følge regler for sikker trafikkavvikling og arbeidsvarsel skal sendes Bybanen AS minimum 3 dager før planlagt arbeid. 

Ta kontakt med Bybanen AS dersom det er spørsmål