Arbeidsvarsling

Alt arbeid på eller ved infrastruktur knyttet til Bybanen eller Trolleybuss skal varsles til Bybanen AS.

Varsling gjøres via et av arbeidsvarslingskjemaene under.

Last ned, fyll ut og send på epost til drift@bybanen.no

Arbeidsvarslingsskjema (norsk)

Arbeidsvarslingsskjema (Engelsk)

Bestemmelser for sikker trafikkavvikling (BST) kap. 9

Arbeidvarslingsskjema Trolley

Arbeid som medfører strømutkopling skal fortrinnsvis utføres når det ikke er trafikk på Bybane eller Trolleybuss-linje. 

Krav til arbeid langs Trolleybuss-trase:

Ved arbeid nær Trolley-ledning skal en følge regelverk for lavspenning, ref NEK 900:14. Bybanen angir en sikkerhetsavstand på 1,5m til Trolley-linje. Dersom oppstilling av kraner el.l er mindre enn oppgitt sikkerhetsavstand, skal bybanen varsles via arbeidsvarslingsskjema som må godkjennes før arbeidet kan utføres. 

Dersom det er behov for strømutkopling eller det er annet arbeid som hindrer framføring av Trolleybuss i tidsrom der det er Trolleybuss-trafikk, skal dette arbeidet varsles til Bybanen AS 3 uker før planlagt oppstart av arbeidet. 

For arbeid som påvirker framdrift av Bybane gjelder: 

Arbeid i og ved spor, nær kontaktledning eller på plattform som ikke krever strømutkopling, skal følge regler for sikker trafikkavvikling og arbeidsvarsel skal sendes Bybanen AS minimum 3 dager før planlagt arbeid. 

Dersom det er behov for strømutkopling må arbeidsvarsel sendes Bybanen AS 3 uker før planlagt oppstart av arbeid

Ta kontakt med Bybanen AS dersom det er spørsmål