Driftstekniker som arbeider i spor. Illustrasjonsfoto.

Arbeidsvarsling

Arbeid på eller ved Bybanens infrastruktur faller inn under Jernbaneloven og skal varsles Bybanen AS som infrastruktureier. Bybanen skal også varsles om arbeid som kan komme i konflikt med trolley-nettet i Bergen. Kontakt med kjøreledning over bybanen eller trolley er forbundet med livsfare.

Der det skal utføres arbeid i og ved spor (iht. Bestemmelser for sikker trafikkavvikling (BST) kap. 9) skal stedsansvarlig og sikkerhetsvakt ha gjennomført Entreprenørkurs. Bybanen AS tilbyr dette kurset gratis digitalt på norsk via denne linken: https://signups.motimate.app/nb/org/bybanen-ekstern. Tilsvarende kurs tilbys også gratis på engelsk over Teams. Ta kontakt med eirik.gronstol@bybanen.no ved behov for kurs.

Bybanen AS har utarbeidet en egen sikkerhetshåndbok for entreprenører som skal jobbe ved, langs eller i banen som kan lastes ned ved å trykke på linken under.

Sikkerhetshåndbok

Krav til arbeid langs Trolleybuss-trase:

Ved arbeid nær Trolley-ledning skal en følge regelverk for lavspenning, ref NEK 900:14. Bybanen angir en sikkerhetsavstand på 1,5m til Trolley-linje. Dersom oppstilling av kraner el.l er mindre enn oppgitt sikkerhetsavstand, skal bybanen varsles via arbeidsvarslingsskjema som må godkjennes før arbeidet kan utføres. Behov for strømutkopling skal varsles til Bybanen AS 3 uker før planlagt oppstart av arbeidet.

Ved arbeid langs Trolley-trase må Statens vegvesen kontaktes i tillegg til Bybanen AS.

Arbeidsvarsling for arbeid langs Bybanen

Arbeid i og ved spor, nær kontaktledning eller på plattform som ikke krever strømutkopling, skal følge regler for sikker trafikkavvikling og arbeidsvarsel skal sendes Bybanen AS minimum 3 arbeidsdager f,ør planlagt arbeid.

Ved arbeid som får påvirkning på trafikkavviklingen til bybanen på en slik måte at det må brukes buss for bane, må det regnes opp til 8 ukers frist for bestilling. Dette gjelder både arbeid på dag eller forlengelse av vedlikeholds vinduet på natt.

Varsling til Bybanen AS skal gjøres via et av arbeidsvarslingskjema. Se link til skjema under.

Last ned, fyll ut og send på epost til drift@bybanen.no

Arbeidsvarslingsskjema (norsk)

Arbeidsvarslingsskjema (Engelsk)

Arbeidvarslingsskjema Trolley

Fakturerbart arbeid

Ved behov vil Bybanen AS bistå med ut- og innkobling av kjøre­strømmen på bane/trolley. Dette er en fakturerbar tjeneste som utføres på bestilling.

Timepris for inn-/utkobling:

Utkobling dagtid: kr 1070,- pr time

Utkobling kveld: kr. 1297,- pr time

Utkobling natt/helg: kr 1523,- pr. time.

Utkobling av kjørestrøm for banen tas som hovedregel kun utenfor banens normale rutetider, dvs på natt når banen ikke er i drift. Dersom det er behov for strømutkopling må arbeidsvarsel sendes Bybanen AS 3 uker før planlagt oppstart av arbeid.

For utkobling av kjørestrøm for trolley må entreprenør kontakte kontakte Tide buss (epost; trafikkontorsentrum@tide.no) for aksept.

Det vil bli fakturert for 2 timer utkobling og 2 timer innkobling dersom ikke annet er avtalt. Dersom melding om strømutkobling kommer mindre enn 3 dager før utkobling er ønsket, vil det bli fakturert 2 ekstra timer. 

Ta kontakt med Bybanen AS på drift@bybanen.no dersom det er spørsmål.