Driftstekniker som arbeider i spor. Illustrasjonsfoto.

Arbeidsvarsling

Arbeid på eller ved Bybanens infrastruktur faller inn under Jernbaneloven og skal varsles Bybanen AS som infrastruktureier. Bybanen skal også varsles om arbeid som kan komme i konflikt med trolley-nettet i Bergen. Kontakt med kjøreledning over bybanen eller trolley er forbundet med livsfare.

Varsling gjøres via et av arbeidsvarslingskjemaene under.

Last ned, fyll ut og send på epost til drift@bybanen.no

Arbeidsvarslingsskjema (norsk)

Arbeidsvarslingsskjema (Engelsk)

Arbeidvarslingsskjema Trolley

 

Ved behov kan Bybanen AS bistå med ut- og innkobling av kjøre­strømmen på bane/trolley. Dette er en fakturerbar tjeneste som utføres på bestilling. Timepris for inn-/utkobling er kr 990 pr time dagtid. Arbeid på kveld/helg faktureres hhv. 1130 og 1320 kroner pr. time. Utkobling av kjørestrøm for banen tas som hovedregel kun utenfor banens normale rutetider. For utkobling av kjørestrøm for trolley må entreprenør kontakte kontakte Tide buss (epost; trafikkontorsentrum@tide.no) for aksept.

 

Der det skal utføres arbeid i og ved spor (iht. Bestemmelser for sikker trafikkavvikling (BST) kap. 9) skal stedsansvarlig og sikkerhetsvakt ha gjennomført Entreprenørkurs. Bybanen AS tilbyr dette kurset gratis digitalt på norsk via denne linken: https://signups.motimate.app/nb/org/bybanen-ekstern. Tilsvarende kurs tilbys også gratis på engelsk over Teams. Ta kontakt med eirik.gronstol@bybanen.no ved behov for kurs.

 

Krav til arbeid langs Trolleybuss-trase:

Ved arbeid nær Trolley-ledning skal en følge regelverk for lavspenning, ref NEK 900:14. Bybanen angir en sikkerhetsavstand på 1,5m til Trolley-linje. Dersom oppstilling av kraner el.l er mindre enn oppgitt sikkerhetsavstand, skal bybanen varsles via arbeidsvarslingsskjema som må godkjennes før arbeidet kan utføres. Behov for strømutkopling skal varsles til Bybanen AS 3 uker før planlagt oppstart av arbeidet

 

Arbeidsvarsling for arbeid langs Bybanen

Arbeid i og ved spor, nær kontaktledning eller på plattform som ikke krever strømutkopling, skal følge regler for sikker trafikkavvikling og arbeidsvarsel skal sendes Bybanen AS minimum 3 arbeidsdager f,ør planlagt arbeid. 

Dersom det er behov for strømutkopling må arbeidsvarsel sendes Bybanen AS 3 uker før planlagt oppstart av arbeid.

 

Ved arbeid som får påvirkning på trafikkavviklingen til bybanen på en slik måte at det må brukes buss for bane, må det regnes opp til 8 ukers frist for bestilling. Dette gjelder både arbeid på dag eller forlengelse av vedlikeholds vinduet på natt.

 

Ta kontakt med Bybanen AS på drift@bybanen.no dersom det er spørsmål.